Utbildning Brandskydd

Här listas alla utbildningar inom katergorin Brandskydd

Grundläggande brandutbildning med både teori och släckövning med handbrandsläckare och brandfilt.

Utbildningen uppfyller kraven, (Lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor) om kunskap hos föreståndare brandfarlig vara och andra anställda som hanterar brandfarliga varor

Utbildningen är certifierande och krävs, av försäkringsbolagen, för att få utföra arbeten som alstrar värme eller gnistor som kan orsaka brand. Kursen växlar teori och praktiska övningar med återkoppling till verkliga situationer för att skapa intresse och förståelse för nyttan med kunskapen.

1 dag, 08:30 - 15:30
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i Systematiskt Brandskyddsarbete s.k. SBA. Deltagarna får kurskompendium samt laglistor och källförteckning i pappersformat och på e-post.
På stora arbetsplatser, så som industrier, kontor, hotell, konferensanläggningar, sjukhus, m fl. är det vid utrymning mycket svårt att ha full kontroll på om alla som vistats i lokalen verkligen är ute och befinner sig på den bestämda återsamlingsplatsen. Vi rekommenderar att stora arbetsplatser utser och utbildar ett antal Utrymningsledare som återkommande övar och aktivt deltar i säkerhetsarbetet.
1 dag, 09:00 - 12:00
Utrymningsövningar ingår i alla systematiska brandskyddsarbeten och är ett absolut måste för att vara säker på att Människa Teknik och Organisation fungerar. Konsekvenserna av att ha glömt att genomföra utrymningsövning kan vara livsfarliga.
1 dag, 12:30 - 15:30
Släckövning med handbrandsläckare och brandfilt på mindre brand.
Utbildning för Brandskyddsansvariga och Chefer