Policydokument KMA

Verksamheten: 

Din Brandman Sverige AB levererar utbildningar inom brandskydd och förstahjälpen i hela Sverige av lokala brandmän, vilket ger god kvalité till ett konkurrenskraftigt pris för såväl lokala som rikstäckande kunder.

Våra kunder är företag, föreningar och offentliga verksamheter i hela Sverige, med behov att upprätthålla såväl trygghet och säkerhet som lagar och föreskrifter på arbetsplatsen.

Vår personal, instruktörerna som består av ett nätverk med utbildade brandmän i hela Sverige, och arbetar på heltid, uppdragsbasis eller timanställning vid behov, utför utbildningarna i huvudsak på kundens arbetsplats eller i hyrda lokaler i kundens närhet.

Vårt systematiska arbete inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö, bygger på Människa, Teknik, Organisation och genomförs enligt principen: planering, utförande, mätning, utvärdering och förbättring. Vidare eftersträvas åtgärder som ger såväl positiva KMA effekter som ekonomiska vinster, för att skapa konkurrensfördelar på marknaden.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetssträvan är alltid att bli bättre, med ambitionen att alla kunder ska vara nöjda med allt från första kontakt till utförande och administration. För detta, har vi rutiner att systematiskt göra löpande utvärdering, uppföljning och vidta åtgärder som leder oss att uppnå nedanstående:

 • Tillgängligheten ska vara enkel och bemötandet ska vara personligt och trevligt med vilja att förstå och anpassa oss till kunden.
 • Innehållet i utbildningarna ska vara rätt, alltid minst uppfylla lagkrav och presenteras med pedagogik som är anpassad för mottagaren och innehållets karaktär.
 • Alla i organisationen ska genom löpande information och utbildning, ha god och uppdaterad sakkunskap inom respektive kunskapsområde och arbetsuppgift.
 • Vår utrustning skall vara av hög kvalitet vilket kännetecknas av att den fungerar och är säker.

Miljöpolicy

Vårt arbete ska inom ramen för kundens behov och gällande lag och myndighetskrav, aktivt eftersträva att hitta synergi mellan lönsamhet och minskad miljöpåverkan. För att göra det har vi ett systematiskt arbete med att informera, identifiera, utvärdera och förbättra.

 • Vi ska sträva efter att tillhandahålla en instruktör i kundens närområde med mål att minska transporter.
 • Vid brandövningar skall vi alltid föreslå såväl brandgivare som släckare som ger minsta miljöpåverkan.
 • Använda utrustning av hög kvalitet och utbytbara detaljer för lång ”eko”nomisk hållbarhet.
 • Erbjuda kunden all dokumentation och administration digitalt samt undvika pappersutskrifter.

Vidare ska vi vara lyhörda för externa förslag och följa branschens utveckling inom miljöområdet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda en trygg och säker arbetsplats där varje medarbetare har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och utveckling. För att skapa det har vi ett systematiskt arbete med att förebygga risker och skapa god hälsa.

Att känna motivation och glädje för sitt arbete är grundläggande för god hälsa som att leverera den kvalitet som företaget eftersträvar.

Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att:

 • Känna till verksamhetens mål och vision

 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet

 • Påverka sin egen arbetssituation

 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs

 • Utveckla sin kompetens

 • Ta ansvar för sin egen hälsa

För att identifiera, utvärdera och minska risker och olyckor i arbetsmiljön behöver varje medarbetare känna till systemet för utifrån följande:

 • Främjande/förebyggande – innan något hänt
 • Rådgivande – då något är på väg att hända
 • Behandlande – då något hänt

Detta dokument är version 1, av våra policys för hela systematiska KMA arbetet.

VD, Pär Wikström

070-296 88 01

par.wikstrom@dinbrandman.se