FAQ - Frågor och Svar

Frågor och svar gällande brandfarliga heta arbeten:
Använd webbläsarens sökfunktion för att söka på sidan.

Vad innebär heta arbeten?


Heta arbeten är ett samlingsnamn på verktyg och metoder som medför uppvärmning och/eller gnistbildning. Exempel på heta arbeten är svetsning, kapning, arbeten med låga eller borttagning av färg med varmluftspistol och självklart mycket mer.

Vad innebär brandfarliga heta arbeten?


Brandfarliga heta arbeten är heta arbeten, (arbeten som medför uppvärmning och/eller gnistbildning), som kan orsaka brand.

Behövs någon utbildning för att få arbeta med heta arbeten?


För att arbeta med heta arbeten på fast arbetsplats behöver du inget certifikat. Men så fort det rör sig om en så kallad ”tillfällig arbetsplats” så måste du inneha certifikat utfärdat av en konceptägare enligt norm SBF 2022, dvs certifikat för ”brandfarliga heta arbeten”
Boka kurs via våran bokningssida

Vem behöver Certifikat?


”Den som är tillståndsanvarig, utförare eller brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska ha ett giltigt personcertifikat utfärdat av en konceptägare enligt SBF 2022. (SR 2)”
Boka kurs via våran bokningssida

Hur bokar jag kurs för heta arbeten?


Boka kurs för ”Brandfarliga heta arbeten” gör du via våran bokningssida

Vi behöver kurs på annat språk!


Vi på Din Brandman Sverige AB håller ofta kurser på andra språk och kan på begäran erbjuda kurser på engelska och ryska i nuläget. (April 2023)
Vi har även hållit kurser för deltagare på andra språk, då med hjälp av tolk. Eventuell tolk får ni som kund stå för. Som stöd på kursen kan vi även använda voice to text översättning, det ersätter självklart inte behovet av tolk!
Kontakta oss för bokning av kurs på annat språk.

Kan jag gå kurs på distans?


Teorikurs på distans går att genomföra. För att få certifikat måste du även genomföra den praktiska släckövning som hör till kursen, den kan genomföras separat vid annat tillfälle, men dock senast inom 6 månader från kurstillfället. Först när båda delarna är genomförda får du ditt certifikat. Du kan boka kurs via vår bokningssida.

Är det någon skillnad på Brandskyddsföreningen certifikat och Svebras certifikat?


Både Svebra och Brandskyddsföreningen är konceptägare enligt norm SBF 2022. Båda utfärdar certifikat för så kallade ”Brandfarliga Heta arbeten på tillfällig arbetsplats” enligt norm SBF 2022 och båda ger exakt samma behörighet.

Vad innehåller en kurs i brandfarliga heta arbeten?


Kraven på vad kursen ska innehålla regleras av SBF 2022. Innehåll och hur lång tid kursen tar kan du läsa med om på våran bokningssida.

Hur länge är mitt certifikat giltigt?


Ett certifikat är giltigt i 5 år. Giltighetstiden står på ditt certifikat. Du bör förnya ditt certifikat innan den tiden har passerat. Ny kurs bokar du via vår bokningssida.

Jag ska åka utomlands och jobba. Är mitt certifikat giltigt i andra länder?


Enligt information från brandskyddsföreningen så ska de som har tagit sitt certifikat fram till 2023-06-30 vara behöriga att arbeta även i Norge, Finland och Danmark, under hela certifikatets giltighetstid.
Ska du arbeta i Norge, Finland eller Danmark, kolla då med ditt försäkringsbolag och kundens försäkringsbolag exakt vad som gäller då det är de som i slutändan står som är kravställare på certifikatet. Det är också viktigt att förstå att säkerhetsreglerna i länderna är olika. Du behöver alltså kolla upp exakt vilka regler som gäller i det land du ska arbeta i.

Vi får utländsk arbetskraft, är deras certifikat giltiga i Sverige?


”Den som är tillståndsanvarig, utförare eller brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska ha ett giltigt personcertifikat utfärdat av en konceptägare enligt SBF 2022.” (SR 2)
Säkerhetsregel 2 säger att det nu enbart är de Svenska certifikaten som är giltiga i Sverige. Men under en övergångsperiod finns en överenskommelse som medger annat.

INFO FRÅN BRANDSKYDDSFÖRENINGEN:
”Svensk Försäkring* har dock valt att göra en mjuk övergång för dessa certifikat, och beslutat att certifikat utgivna av brandskyddsföreningarna i Norge, Danmark och Finland till och med den sista juni 2023 kommer vara giltiga i Sverige under hela sin giltighetsperiod, dvs i 5 år. Certifikat utgivna i dessa länder efter sista juni 2023 kommer däremot inte vara giltiga i Sverige. Certifikaten ska vara utfärdade av:

  • Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut (DBI) i Danmark 
  • Norsk brannvernforeningen i Norge 
  • Räddningsbranschens Centralorganisation (SPEK) i Finland”

Det är också viktigt att förstå att säkerhetsreglerna i länderna är olika. Du behöver alltså säkerställa att de med norskt, finskt eller danskt certifikat förstår de svenska säkerhetsreglerna.
Alla andra certifikat är ogiltiga i Sverige och de behöver gå kurs enligt SBF 2022. Den bokar ni via vår bokningssida.

Jag har tappat bort mitt Certifikat, vad gör jag?


Det finns flera lösningar. 
För dig med certifikat från SVEBRA.

För dig med certifikat från Brandskyddsföreningen.

  • Ladda ner appen ”Heta arbeten” och logga in. Du hittar ditt certifikat under ”Mitt certifikat”. Här går det även att beställa ett nytt plastkort om du önskar det.
  • Du kan även logga in via app.hetaarbeten.se om du inte vill ladda ner appen, fungerar på mobil, surfplatta och dator.
  • Det går även att söka efter giltigt certifikat via hetaarbeten.se

Var kan jag som tillståndsansvarig söka efter certifikat?


Det finns möjlighet att söka efter giltiga certifikat. Du hittar dessa söktjänster på respektive konceptägares hemsida.
Sök certifikat Svebra / Sök certifikat Brandskyddsföreningen.

När gäller säkerhetsreglerna?


Så fort du är på en tillfällig arbetsplats gäller regelverket SBF 506:1, dvs säkerhetsreglerna. Med tillfällig arbetsplats menar man alla arbetsplatser som inte är anpassade för syftet, dvs ej fast/permanent arbetsplats. Exempel på tillfällig arbetsplats är olika typer av byggarbetsplatser, service- och underhållsarbeten. Kom ihåg att på tillfällig arbetsplats är riskerna att betrakta som okända och behöver alltid en dokumenterad riskbedömning med tillståndsansvarig.
Vad menas med fast-/permanent arbetsplats?
En fast arbetsplatsen ska vara anpassad för det specifika heta arbete som ska utföras på platsen, brandriskerna ska vara åtgärdade, exempel på en fast/permanent arbetsplats kan vara en plåtverkstad, mekanisk verkstad eller motsvarande, där riskerna för brand är skyddade så att brandrisk ska vara minimal. Kom ihåg att andra regelverk, istället för SBF 506:1, istället påverkar arbetet på den fasta/permanenta arbetsplatsen.

Vad gäller vid heta arbeten i skogen?


Om du till exempel ska arbeta på en skogsmaskin som står i skogen. Skogsmaskinen är försäkrad som motorfordon och där finns inga krav enligt SBF 506:1 kring brandfarliga heta arbeten. Du bör däremot ändå följa säkerhetsreglerna så gott du kan då en domstol mycket väl kan hänvisa till dessa om brand uppstår, då de betraktas som så kallad ”soft law” Det innebär att SBF 506:1 kan användas i bedömning om tex vårdslöshet. Detta beror på att säkerhetsreglerna är väl etablerade och ett mått på god brandsäkerhet, så kallad ”good practis”.

Om du arbetar på en fastighet i skogen så är vi tillbaka på SBF 506:1 och säkerhetsreglerna ska följas.

Vilken släckutrustning ska jag ha vid brandfarliga heta arbeten?


Vilken släckutrustning du ska ha beror på vad du utför ditt arbeten. Vad som gäller anges i SBF 506:1, SR 11, tabell 1.
Förenklat innebär det:
Vid takläggningsarbeten ska det finnas 3 pulversläckare eller 2 pulversläkare och brandslang, du ska dessutom ha tillgång till brytverktyg och ficklampa. 
Vid alla andra brandfarliga heta arbeten är det 2 pulversläckare eller brandslang som gäller. Läs säkerhetsreglerna i SBF 506:1

Kan jag använda kolsyresläckare vid brandfarliga heta arbeten?


Ja, du får använda det släckmedel du anser lämpligt för ändamålet. Kom dock ihåg att den utrustning som anges i säkerhetsregel 11, är krav att ha tillgänglig på arbetsplatsen. Du får alltså inte ersätta pulversläckarna med annat, men komplettera går bra. 
Läs säkerhetsreglerna i SBF 506:1

Vem kan vara tillståndsansvarig?


Tillståndsansvarig blir man genom att beställaren av arbetet skriftligen utser den personen. Den som har rollen tillståndsansvarig är beställarens representant på arbetsplatsen och är den om är ytterst ansvarig för det brandfarliga heta arbetet. Du som tillståndsansvarig ska ”vara väl insatt
och uppdaterad med förutsättningarna som råder vid platsen där arbetet ska ske samt hur det ska utföras” (SR 1)
Som tillståndsansvarig ska du normalt vara certifierad, men det finns undantag enligt SR 2, se nedan.

”Den som inte regelbundet är tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats kan undantas från att inneha personcertifikat. Undantaget får inte användas för att sprida tillståndsansvaret till flera personer utan personcertifikat i samma organisation. Med inte regelbundet avses maximalt tre brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats under en 12-månadersperiod.
Kommentar:
En bostadsrättsförening eller fåmansföretagare, som inte regelbundet är beställare av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är exempel på när personcertifikat för tillståndsansvarig inte alltid krävs.” (SR 2)

Var får jag tag på tillstånd lista för brandfarliga heta arbeten?


Tillståndslistorna finns både i pappersform och i digital form.
Digitala tillstånd:
Svebra erbjuder appen ”brandfarliga arbeten” som går att ladda ner från ”App store” och ”Google play”.
Brandskyddsföreningen erbjuder digitala tillstånd via Heta arbeten appen som går att ladda ner från ”App store” och ”Google play”, samt app.hetaarbeten.se (krav på certifikat från brandskyddsföreningen)
Båda apparna är gratis, men finns även som betalalternativ med fler funktioner.
Papperstillstånd:
Tillstånd för utskrift går att ladda ner här: SVEBRA / Brandskyddsföreningen

Kan vi göra en egen tillståndslista?


Om ni har egna punkter ni vill ha med på erat tillstånd, ja då kan det vara lämpligt att ni tar fram en egen tillståndslista. Använd gärna Svebras eller Brandskyddsföreningens listor som grund och komplettera med de punkter ni vill lägga till, för att försäkra er att ni inte missar något.
Tillstånd i pdf-format: SVEBRA / Brandskyddsföreningen

Hur länge ska tillstånden sparas?


Det finns rekommendationer att tillstånd ska sparas i minst 1 år. Men det kan skilja sig mellan försäkringsbolag, så därför rekommenderas ni att kontrollera med erat försäkringsbolag.

Får jag som tillståndsansvarig delegera vidare uppgiften som tillståndsansvarig?


Ja, förutsatt att den som utsett dig, beställaren, skriftligen godkänt det.
”Den tillståndsansvarige får delegera sin arbetsuppgift endast om beställaren skriftligen medgivit detta. Det ska framgå av delegeringen om en vidaredelegering får ske. Tillståndsansvaret ska inte delegeras i flera led än nödvändigt.” (SR 1)

Hur ska en delegering se ut? 
Det finns färdiga mallar för ändamålet.
Personlig deligering
Svebra / Brandskyddsföreningen
Fastighetsägare till entreprenör
Svebra / Brandskyddsföreningen

Kan jag få min utbildning i brandfarliga heta arbeten registrerad på mitt ID06?


Alla som går utbildningen för brandfarliga heta arbeten har möjlighet att registerna sig i ID06 kompetensdatabas. Det är deltagaren själv som väljer om hen vill registrera sig och gör registreringen i samband med certifiering.
De som går Brandskyddsföreningens kurs kan göra det via appen Heta Arbeten när som helst efter avslutad kurs.

Vad är SBF 506:1?


SBF 506:1 är regelverket med ”Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats”. Dessa säkerhetsregler är inskrivna i försäkringsvillkoren i eran företagsförsäkring.
Läs mer om SBF 506:1

Vad är SBF 507:1?


SBF 507:1 är ”Regler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger” Detta regelverk talar om hur utrustning ska hanteras vid detta arbete.
Läs mer om SBF 507:1

Vad är SBF 2022:1


SBF 2022 är den norm krav som styr konceptägarna (Svebra och brandskyddsföreningen) och därmed även behörighetsutbildningen brandfarliga heta arbeten.
Läs mer om SBF 2022:1

Vad är SBF 2023:1


SBF 2023 är den Norm teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga, dvs regler kring det nya verktyg som får användas vid tätskiktsarbeten.
Läs mer om SBF 2023:1

Vi försöker hålla sidan uppdaterad då ändringar kommer, med reservation för att vi inte hunnit införa ändringar, eller missat att ändringar kommit.

© 2024 Din Brandman Sverige AB